Bip Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach
Nabór - starszy inspektor PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marta Jakobiszyn   
wtorek, 09 stycznia 2018 19:16

Rodzaj pracy starszy inspektor ds. bhp

Stanowisko  starszy inspektor ds. bhp

E-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Telefon/Fax  32 2574699

Data składania 2018-01-09

Data wygaśnięcia 2018-01-16

Województwo ŚLĄSKIE

Powiat Katowice

Gmina Katowice

Miasto Katowice

Ulica Zarębskiego

Numer budynku 2

Ogłasza się nabór nr 1/2018

na wolne urzędnicze stanowisko pracy

starszy inspektor ds. bhp ( 0,25 etatu)

w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach

 • Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bhp
 • preferowany staż pracy na stanowisku  ds. bhp,
 • nie karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 • Wymagania dodatkowe:
 • znajomość przepisów prawa pracy, bhp,
 • umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji bhp i p.poż,
 • dobra organizacja pracy własnej, inicjatywa i zaangażowanie.
 • operatywność,
 • samodzielność,
 • dobra organizacja pracy.
 • Zakres wykonywanych zadań:
 • inicjowanie i opracowywanie wniosków zmierzających do zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym,
 • sprawowanie kontroli stanu bhp i p.poż. w ośrodku i świetlicach środowiskowych oraz czuwanie nad przestrzeganiem przez pracowników zasad bhp i p.poż.,
 • organizowanie systematycznych przeglądów warunków pracy oraz oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • prowadzenie dokumentacji postępowań powypadkowych i odszkodowawczych pracowników
 • dokonywanie okresowych ocen i analiz stanu bhp i p.poż, sporządzanie w tym zakresie stosownych sprawozdań i zaleceń,
 • nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych w zakresie bhp i p.poż,
 • nadzór nad organizacją wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników oraz zaopatrywaniem  ich w odzież ochronną , roboczą i sprzęt ochrony osobistej,
 • szkolenie pracowników w zakresie bhp i p.poż,
 • udział w opracowaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa pracy,
 • współdziałanie w zakresie wykonywanych zadań z Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Strażą Pożarną
 • Informacja o warunkach pracy:
 • Wymiar pracy 0,25 etatu
 • miejsce pracy - ul. Zarębskiego 2 w Katowicach
 • Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny,
  • życiorys (cv),
  • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających staż pracy,
  • kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie,
  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach - jako dodatkowy dokument,
  • oryginał kwestionariusza osobowego zawierający zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata: 
   • o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
   • że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; wyłoniony w wyniku naboru kandydat zobowiązany będzie, przed nawiązaniem stosunku pracy, do przedłożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego,
  • kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku zamiaru skorzystania przez kandydata ze szczególnego uprawnienia niepełnosprawnych tj. pierwszeństwa w uzyskaniu zatrudnienia.

Dokumenty aplikacyjne należy składać:

w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem , adresem, telefonem kontaktowym osoby z dopiskiem nabór nr 1 /2018 na stanowisko urzędnicze samodzielny inspektor bhp do dnia 16.01.2018r. osobiście w Sekretariacie Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach lub pocztą na adres Zespół Szkół i Placówek nr 2  ul. Zarębskiego 2, 40-854  Katowice.

Informacje dodatkowe

 • Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach po upływie wyżej określonego terminu, nie będą rozpatrywane.
 • Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów i niewskazane w protokole naboru można osobiście odebrać w terminie do 3- miesięcy od dnia zakończenia naboru. Po ww. terminie oferty te zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwizacyjnymi przez okres 2 lat.
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach (www.bip.sp20.katowice.pl)
Poprawiony: wtorek, 09 stycznia 2018 19:18